O systemie

Czym jest zintegrowany system POL-on?

To najbardziej obszerne repozytorium danych o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Wyodrębniono w nim blisko 40 modułów. Jest największym z punktu widzenia zakresu zbieranych danych działającym systemem publicznym.

POL-on

System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym

4035378043

Polska Baza Cytowań

ORPPD

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

(419) 322-9831

Polska Bibliografia Naukowa,

Zastosowanie systemu

Główne obszary zastosowania systemu to:

  • dostarczanie danych na potrzeby statystyki publicznej dla GUS,
  • elektroniczna sprawozdawczość szkół wyższych i jednostek naukowych,
  • gromadzenie prac dyplomowych,
  • wspomaganie oceny jakości kształcenia,
  • dostarczanie obiektywnych informacji o nauce i szkolnictwie wyższym dla studentów, kandydatów na studia, pracowników nauki i przedsiębiorców,
  • wiarygodna ocena potencjału naukowego i racjonalne dysponowanie środkami na naukę i szkolnictwo wyższe.

Co my tu mamy?
– czyli najważniejsze usługi:

844-368-9446

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych Badanie losów absolwentów na podstawie danych z systemu POL-on o absolwentach oraz danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

01

Gromadzenie prac dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych absolwentów szkół wyższych. Gromadzi pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach. Dostęp do ORPPD mają tylko uprawnione podmioty.

02

(702) 696-9370

Portal innowacji łączący naukowców z przemysłem i biznesem. Zapewnia dostęp do kompleksowej i rzetelnej informacji o innowacjach, projektach, przedsiębiorstwach i instytucjach naukowych oraz ekspertach i konferencjach.

04

Udostępnianie danych publicznych

Największe zasoby publicznych rejestrów danych otwartych do dalszego wykorzystania (na podstawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej).

05

(330) 779-1711

Elektroniczna obsługa procesu przyznawania grantów i dotacji na prace badawcze i rozwojowe (różne strumienie finansowania) oraz obsługa procesów przeprowadzania konkursów, realizacji i nadzoru w ramach wszystkich rodzajów projektów.

09

Ocena jakości kształcenia szkół wyższych

Informacja o akredytacjach Państwowej Komisji Akredytacyjnej przyznanych dla kierunków studiów.W ogólnodostępnych zestawieniach również informacje o potencjale dydaktycznym, posiadanej infrastrukturze naukowo-badawczej oraz kadrze naukowej.

11

Statystyka publiczna

Dane systemu stanowiące podstawę wyliczeń na potrzeby statystyki publicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz statystyki europejskiej (EUROSTAT).

12

9802047749

Ewaluacja jednostek naukowych na podstawie kryteriów oceny wynikających z rozporządzenia MNiSW.

13
POL-on stanowi najbardziej obszerne repozytorium danych o nauce i szkolnictwie wyższym zbieranych w obrębie jednego kraju. Jako jednolity system na bieżąco gromadzi dane z bardzo rozległego zakresu – poczynając od danych o twórczości artystycznej, architekturze i publikacjach naukowych, poprzez cały obszar dydaktyki studentów, doktorantów i monitoringu losów zawodowych absolwentów, prace dyplomowe, aż po całą infrastrukturę naukowo-badawczą, inwestycje i otrzymane granty.
— Marek Michajłowicz, kierownik projektu POL-on

Plany na przyszłość

Co wkrótce, co nieco później?

Bardzo istotnym obszarem działania systemu jest tzw. zdalna sprawozdawczość uczelni i instytutów naukowych, która ma prowadzić do ich odbiurokratyzowania. POL-on przejął wiele obowiązków sprawozdawczych na uczelniach: sprawozdania finansowe, raporty roczne składane przez rektorów, ankiety rekrutacyjne oraz przede wszystkim formularze wypełniane na potrzeby GUS. Docelowo część z nich, w związku z ustawą 2.0, ma zostać całkowicie wyeliminowana, ponieważ dane będą na bieżąco dostępne w systemie dla zainteresowanych instytucji nadzorujących.

Mamy zaawansowane plany w zakresie ewaluacji losów maturzystów w związku z ustawą 2.0. Chodzi o to, by dzięki danym z POL-onu można było faktycznie weryfikować popularność kierunków studiów w oparciu o rzeczywiste wybory kandydatów, w szczególności tych uczestniczących w olimpiadach.

Myślimy też o szerszej dostępności. Zarówno MNiSW, jak i my w OPI PIB, chcemy by większość tych danych była dostępna publicznie: dla badaczy, osób ciekawych świata, czyli po prostu dla społeczeństwa. Dlatego rozpoczęliśmy realizację projektu ZSUN – etap II, którego jednym z celów jest udostępnienie w sposób przyjazny, przy użyciu nowoczesnych technologii, danych zgromadzonych między innymi w systemie POL-on.

Dążymy też do zwiększenia automatycznych procesów zasilania systemu poprzez nowoczesne interfejsy komunikacji sieciowej (API REST) oraz analitykę opartą na algorytmach i predykcjach związanych z przetwarzaniem dużych zbiorów danych.

Dancer

POL-on to ponad 7TB danych

System w liczbach

System liczy blisko 40 modułów. Został uruchomiony w październiku 2011 roku

5,6 mln

Studenci

od roku 2011

1,8 mln

Absolwenci

od roku 2013

72 tys.

Doktoranci

od roku 2013

164 tys.

Pracownicy uczelni i instytutów naukowych

396

Uczelnie publiczne i niepubliczne

260

Jednostki naukowe

1.8 mln

Prace dyplomowe

68 tys.

Nadane stopnie i tytuły naukowe

1 mln

Publikacje, monografie i rozdziały monografii

71 tys.

Projekty naukowe

167 tys.

Praktyczne efekty działalności naukowej

34 tys.

Patenty i prawa ochronne

Twórca systemu POL-on

POL-on powstaje w OPI PIB

System został zbudowany i jest utrzymywany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy, który m.in.: gromadzi i udostępnia aktualne informacje o polskiej nauce, prowadzi badania dotyczące działalności instytucji naukowych, jednostek szkolnictwa wyższego oraz organizacji wspierających transfer technologii, kompleksowo tworzy systemy informatyczne wspierające rozwój nauki i szkolnictwa wyższego.

OPI PIB